Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Hlavný kontrolór obce (HKO)

Stašová MáriaStašová Mária

Hlavný kontrolór obce

Skalité 154

 

kontakt: +421 41 42 54 615, +421 907 402 523


Obecné zastupiteľstvo dňa 26.1.2021 na svojom zasadnutí  za hlavnú kontrolórku obce Skalité zvolilo Máriu Stašovú na obdobie 6 rokov s účinnosťou od 1.2.2021.

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Skalité a ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme).

Hlavný kontrolór plní úlohy v zmysle § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a OR ak bola zriadená s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

 

Úlohy hlavného kontrolóra:

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce  pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému  zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému  zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce, ak vec neznesie odklad.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom alebo starostovi obce.

 

Kontrolnej činnosti podlieha:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrola dodržiavania interných predpisov

Samospráva

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore