Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru odpradaja, alebo prenájmu

Zámer odpradaja pozemkov zo dňa 27.02.2017 si môžete pozrieť tu.

Obec Skalité

so sídlom: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité

IČO: 00314285

zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 90/2015 zo dňa 23.11.2015

zámer

odpredať majetok obce :

časti stavby vodovodu ZŠ Kudlov – inv. č. 22200000 60, a to:

Čerpacia stanica – úpravňa vody

Vŕtaná studňa

OM I - Prehrádzka č. 1

OM I - Otvorený filter č. 1

OM I - Zberná záchytka

OM I - Obtokové potrubie

OM I - Šachta na obtokovom potrubí

OM I - Prepojovacie potrubie

OM I - Potrubie z OM I do úpravne

OM II - Prehrádzka č. 2

OM II – Otvorený filter č. 2

OM II – Zberná záchytka

OM II – Obtokové potrubie

OM II – Šachta na obtokovom potrubí

OM II – Prepojovacie potrubie

OM II – Potrubie z OM II do úpravne

Usadzovacia nádrž

Odpadné potrubie pracej vody

Odpadné potrubie odsadenej vody

Bezpečnostný prepad z usadzovanej nádrže

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Obec Skalité v súčasnosti neprevádzkuje žiadny verejný vodovod. Uvedený majetok je pre obec nevyužiteľný, preto ho ponúka na odpredaj.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk

O  prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva: december 2015 a násl. ďalšie.

Deň zverejnenia: 2. 12. 2015

PaedDr. Andrea Šimurdová

starostka obce

Obec Skalité

so sídlom: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité

IČO: 00314285

zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 33/2015 zo dňa 25.5.2015 aktualizované uznesením  61/2015 zo dňa 24.08.2015

                                                    zámer

odpredať hnuteľný majetok obce a to :

P. č.        Názov majetku                                              Množstvo    Obstarávacia cena

 

1.          Zostava 4 ks vysielačiek s rýchlonabíj.        4 ks              1 ks/2 415,59 €

Zámer zrušený uznesením OZ č. 61/2015 zo dňa 24.08.2015

________________________________________________________________________

 

2.          Vysielačka MOTOROLA s rýchlonabíj.      2 ks              1 ks    758,95 €

Zámer zrušený uznesením OZ č. 61/2015 zo dňa 24.08.2015

____________________________________________________________________

3.          Kässborhrrer                                                 1 ks                    63 433,58 €

_____________________________________________________________________      

                                           za najvyššiu ponúknutú cenu.

                 Uvedený majetok je ponúkaný na odpredaj aj jednotlivo.

z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Odôvodnenie:

Uvedený majetok Obec Skalité – Prevádzkareň v súčasnosti nevyužíva, je prebytočný. Pre vykonávanie služieb v hlavnej činnosti – najmä v stredisku TKO nevyhnutne potrebuje traktorovú vlečku a prídavné zariadenie k traktoru na zvoz popolníc. Finančné prostriedky získané z predaja tohto prebytočného majetku budú použité na obstaranie vyššie uvedeného majetku. Preto hore uvedený majetok príspevkovej organizácie Obec Skalité Prevádzkareň bol z dôvodu prebytočnosti  prevedený na Obec Skalité a následne ponúknutý na odpredaj.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk

O  prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva: August 2015 a násl. ďalšie.

Deň zverejnenia:  08.09.2015                                                                                                        Aktualizácia zverejnenia: 30.09.2015

PaedDr. Andrea Šimurdová

starostka obce

Obec Skalité

so sídlom: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité

IČO: 00314285

zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 40/2014 zo dňa 26.05.2014

                                                zámer

odpredať, alebo prenajať majetok obce:

nehnuteľný majetok v k. ú. Skalité, a to:

•   Pozemky v SKI areáli Skalité Serafínov: CKN 1112/1 o výmere 819 m2- TTP, CKN 1112/2 o výmere 938 m2 - TTP, CKN 1113 o výmere 818 m2 - TTP, CKN 1114/3 o výmere 171 m2 - TTP, CKN 1181 o výmere 1097 m2 - TTP, CKN 1180 o výmere 848 m2 - TTP, CKN 1179 o výmere 462 m2 - TTP, CKN 1161/1 o výmere 101 - TTP, CKN 1160/1 o výmere 133 m2 – ost. plochy, CNK 1162/2 o výmere 139 m2 – TTP, CKN 1162/1 o 1635 m2 - TTP, CKN 1176 o výmere 329 m2 - TTP, CKN 1170 o výmere 1521 – orná pôda, CKN 1159/4 o výmere 204 m2 – orná pôda, CKN 1155/1 o výmere 2147 m2 - TTP, CKN 1154 o výmere 634 m2 - TTP, CKN 1153/1 o výmere 1266 m2 - TTP, CKN 1157 o výmere 827 m2 - TTP, CKN 1178 o výmere 611 m2 – orná pôda,  CKN 1152/1 o výmere 74 m2 – zast. plochy, CKN 1125/2 o výmere 34 m2 – lesné pozemky, CKN 1152/3 o výmere 52 m2 – ost. plochy, CKN 1152/4 o výmere 64 m2 – zast. plochy,  CKN 1153/6 o výmere 384 m2 - TTP, všetky na LV Obec Skalité č. 1566, CKN 5948 – užívateľ Obec Skalité (nemá založený LV)

z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 

Obec Skalité prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevádzkáreň prevádzkovala lyžiarske vleky, ale z dôvodu súdnych žalôb sa dve zjazdovky neprevádzkujú  od roku 2010 vôbec. Súčasťou SKI areálu Skalité Serafínov je aj Espreso Snežienka s príslušnými pozemkami a ďalšie pozemky v okolí Espresa Snežienka, ktoré sú na LV Obce Skalité. Obecné zastupiteľstvo Skalité schválilo dňa 16.4.2013 zámer odpredaja prebytočného majetku v SKi areáli Skalité Serafínov. Na základe zverejnenia tohto zámeru boli na Obec Skalité doručené žiadosti o jeho odkúpenie od viacerých záujemcov, ktorí prejavili záujem aj o odkúpenie resp. dlhodobý prenájom okolitých pozemkov vo vlastníctve obce Skalité. Uvedené pozemky obec nevyužíva, preto ich ponúka na odpredaj alebo dlhodobý prenájom aj jednotlivo. 

Prvýkrát bol zámer prenájmu majetku Ski areálu Skalité Serafínov zverejnený dňa 23.10.2011 z dôvodu, neprevádzkovania lyžiarskych vlekov v súvislosti s prebiehajúcimi súdnymi spormi ohľadom prenájmu pozemkov pod LV. Druhýkrát bolo zverejnenie zámeru odpredaja tohto majetku dňa 30.4.2013.  

Prípad osobitého zreteľa  je daný z dôvodu, že obec  má záujem  podporiť  cestovný ruch  s využitím miestnych podnikateľov. Tieto zámery boli zverejnené  na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk 

O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Termín konania zasadnutia   OZ : 12. 06. 2014 a následne ďalšie.               

Deň zverejnenia: 27.5.2014

PaedDr. Andrea Šimurdová

starostka obce

Obec Skalité

so sídlom: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité

IČO: 00314285

zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Čl. 5 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité

                                                    zámer

prenajať majetok obce Skalité:

•    Voľné nebytové priestory v budove pekárne č. p. 1236 na p. č. CKN 3537/3 v k. ú. Skalité za účelom obchodnej činnosti s obvyklou výškou nájmu

•    a prísl. pozemky p.č. CKN 3537/3 o výmere 423m2 – zastavané plochy a nádvoria,  p.č. CKN 3537/4 o výmere 69m2 – zastavané plochy a nádvoria, p.č. CKN 3538/5 o výmere 81m2 – záhrady

z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 

•    Uvedený majetok je pre obec prebytočný,  nevyužiteľný obec Skalité v snahe prenajať  ho  vyhlásila OVS, do ktorej sa nikto neprihlásil, preto ho ponúka na prenájom za účelom obchodnej činnosti. Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk

O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Termín konania zasadnutia   obecného zastupiteľstva : 15. 4. 2014 a násl. ďalšie. 

Deň zverejnenia: 28.3.2014

PaedDr. Andrea Šimurdová

starostka obce

Obec Skalité so sídlom : Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité IČO: 00314285

zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 108/2011 zo dňa 20.10.2011

zámer 

prenajať podľa  §. 9a, ods. 9,  písm. c  Zákona 138/ 1991  Z.z.

v znení neskorších zmien majetok obce :

Lyžiarske  vleky  : H 130,  F10,  F 12 s poháňacou stanicou 30

kW,  S 98    

Pozemky v   k. ú. Skalité :  parc, č. CKN-1152 o výmere 74 m2 –

zast. plochy, CKN-1152 o výmere 34 m2- lesy, CKN 1153

o výmere 1985 – lúky a pasienky, CKN- 1154 o výmere 634 m2

– lúky a pasienky, CKN 1155 o výmere 2 449 m2, CKN 1157

o výmere 827 m2 – lúky a pasienky, CKN 1159 o výmere 428

m2 – orná pôda, CKN – 1162 o výmere 1 774 m2 – lúky

a pasienky a CKN- 1152/3 o výmere 52 m2 – ostatné plochy,

spolu výmera pozemkov  8   257 m2. Podmienky prenájmu :    

  • prenájom lyžiarskych vlekov  č. 1,2,3 a detský vlek  za nájomné 10 000,- EUR

  • nájomné  za pozemky v SKi areáli  vo vlastníctve obce Skalité o celkovej výmere 8      257 m2  - symbolické 1 Euro za celú výmeru 

  • Elektrickú energiu si dňom podpisu Nájomnej zmluvy prihlási nájomca na vlastné        náklady

  • Nájomná zmluva bude na dobu určitú od  10.11.2011 do 30.4.2012.

  • Platba za nájomné  štvrťročne dopredu. 

  • Vleky pri podpise nájomnej zmluvy budú odovzdané v takom stave, ako sú .  

  • Po ukončení nájmu ich nájomca odovzdá v takom stave ako ich prevzal s                    prihliadnutím na bežné opotrebovanie. 

  • Po skončení nájmu má nájomca právo požiadať o ďalšie predlženie nájmu.

  • Miestnu komunikáciu bude obec udržiavať podľa harmonogramu zimnej údržby v obci.

z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 

Uznesením  OZ č. 80/2011 zo dňa 7.6.2011 bola  verejnosti podaná informácia o pripravovanom  budúcom predaji, prípadne o dlhodobom prenájme  nehnuteľného i hnuteľného majetku v SKI areáli  Skalité - Serafínov.  Na odkúpenie zareagoval len jeden záujemca a to na odkúpenie  espressa Snežienka .  O prenájom  sa uchádza tiež jeden záujemca a ten má záujem  len o  krátkodobý  prenájom.  Obec Skalité má

záujem aby lyžiarske stredisko bolo v prevádzke . Nakoľko Obec je v dvoch  súdnych  sporoch s majiteľmi pozemkov, nemôže stredisko prevádzkovať.  Z dôvodu neprevádzkovania lyžiarskych vlekov  poklesol v obci cestovný ruch čo má dopad

na ubytovacie  a stravovacie služby v obci. Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk. O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Termín konania zasadnutia OZ : 7. 11. 2011 a následne  22. 11. 2011               

Deň zverejnenia: 23.10.2011

Obecný úrad

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore