Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Projekty a dotácie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

logá

Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Prijímateľ: Obec Skalité

Nenávratný finančný príspevok: 395 639,75 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 353 993,46 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 20 823,14 EUR

Cieľ: Prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce Skalité a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb, s pozitívnym dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj a sociálnu súdržnosť obyvateľov obce

Stručný popis projektu

Materská škola Skalité – Kudlov (ďalej len MŠ) je zariadenie pre deti predškolského veku s celodennou prevádzkou. Kapacita MŠ je 60 miest, no už to nepostačuje dopytu obyvateľov obce. MŠ navštevujú len deti z obce Skalité. V školskom roku 2019/2020 musela obec odmietnuť 14 detí a pri zápise na školský rok 2021/2022 neprijala až 25 detí. Preto sa vedenie obce rozhodlo rozšíriť kapacitu MŠ o ďalších 20 miest, na celkový počet 80. MŠ sa nachádza v budove základnej školy, na prízemí jedného krídla ZŠ. Má 3 triedy slúžiace ako herňa aj spálňa, čo je v dnešnej dobe už nevyhovujúci stav. Okolie školy dotvára školský dvor. Predmetom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy Skalité - Kudlov prostredníctvom prístavby k 1.NP budovy existujúcej škôlky a rekonštrukciou elektroinštalácie, osvetlenia a rozvodov internetu v existujúcich priestoroch MŠ. V prístavbe budovy bude zriadená 1 nová trieda, 4 samostané spálne a ďalšie obslužné priestory. V budove existujúcej škôlky bude vymenený starý plynový kotol za kondenzačný, ktorým bude po rekonštrukcii vykurovaná celá budova MŠ, čo zníži finančné náklady obce na vykurovanie MŠ. Súčasne s rozšírením MŠ bude rozšírený aj areál MŠ o 2 prvky detského ihriska a doplnené materiálno-technické vybavenie MŠ.

Miestom realizácie projektu je obec Skalité, Materská škola Kudlov č. 781

Špecifické ciele:

 • Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky
 • Zvýšením kapacity MŠ o 20 miest vytvoriť kvalitné podmienky pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov a zlepšenie príjmovej situácie mladých rodín
 • Prístavbou a rekonštrukciou priestorov MŠ vytvoriť kvalitnejšie verejné služby v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy.
 • Odstránením stavebných bariér zabezpečiť práva detí so zdravotným postihnutím
 • Aplikáciou prvkov inkluzívneho vzdelávania integrovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

projektms

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

eu

W dniach 22, 23 oraz 24 września 2022 r. Gmina Rajcza realizowała projekt pn. „Europa dla Obywateli”.

W dwudniowej konferencji uczestniczyli goście z naszych partnerskich gmin z Włoch, Słowacji i Czech oraz z Polski.

Przedstawiciele gmin partnerskich prezentowali swoje miasta i gminy, omawialiśmy również zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej, zrealizowanych projektów i planów na przyszłość związanych z naszym członkostwem w UE. Naszymi gości byli również Prednosta gminy Skalite Pan Peter Ivanek, Przedstawiciele miasta i gminy Lambrugo Pan Filippo Bianchi, Burmistrz Miasteczka Śląskiego Pan Michał Skrzydło, Pani Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej z MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ, Pan Stanisław Baczyński Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Pan Tomasz Kowalik Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach, oraz przedstawiciele: Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Polska-Słowacja, Euroregionu Beskidy oraz Aglomeracji Beskidzkiej. Ponadto aktywny udział w konferencji wzięli Dyrektorzy i uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych oraz reprezentanci związku Emerytów.

Podczas konferencji omawiano tematykę związaną z Unią Europejską takie jak: „Europa wczoraj – co nam dało uczestnictwo w UE” oraz „Europa dzisiaj i jutro – obecna sytuacja w Europie, plany na przyszłość- fundusze i działania”. Poruszono również tematykę dotyczącą rosnącej fali eurosceptyzmu.

Głównym celem projektu było zbudowanie platformy solidarnego działania, walka ze stereotypami i uprzedzeniami rasowymi (kryzys migracyjny) oraz wymiana doświadczeń z członkostwa w UE w kontekście refleksji nad jej przyszłością. Jednym z kluczowych aspektów spotkania było upowszechnienie idei Zjednoczonej Europy poprzez pobudzenie do refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej, a poprzez to wzmocnienie tożsamości europejskiej.

Ważnym punktem wydarzenia był Festiwal Gmin Partnerskich, który odbył się 24 września w sobotę. Impreza ta zaczęła się bardzo aktywnie na boisku sportowym „Orlik” w Rajczy odbywały się rozgrywki meczowe drużyn ze szkół podstawowych oraz gmin partnerskich. Od godziny 14:00 mieszkańcy mogli obejrzeć występy dzieci z Przedszkola, uczniów ze szkół podstawowych prezentujących sołectwa oraz swoja szkoły z terenu naszej gminy. Warto docenić wkład pracy włożony w przygotowanie prezentacji sołectw przez poszczególne szkoły wspólnie z Sołtysami, Radnymi i Radami Sołeckimi.

Ten dzień uświetnił również występ zespołów „Rajcusie”, orkiestry dętej z Miasteczka Śląskiego wraz z cheeliderkami oraz pokaz wschodnich sztuk walki przez IKEN przygotowany przez grupę emerytów z Miasteczka Śląskiego. Zakończeniem festiwalu była wspólna wieczorna zabawa z DJ.

Projekt finansowany ze środków EACEA zgodnie z decyzją Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Wartość projektu 20.160 €

plagat

Viac informácií o projekte nájdete na www. rajcza.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

S knihou za dobrodružstvom

Tretiaci a štvrtáci ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité sa zapojili do projektu: S knihou za dobrodružstvom, ktorý zorganizovala obec Skalité v spolupráci s obecnou knižnicou.

Cieľom projektu bolo zvýšiť čitateľskú gramotnosť prostredníctvom zvýšenia záujmu detí a mládeže z obce o knižnicu, o knihy a čítanie.

V rámci projektu žiaci navštívili krajskú knižnicu a kníhviazačskú dielňu v Rosenfeldovom paláci v Žiline.

Ďalšou zaujímavou aktivitou bola beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou v miestnej knižnici, a to po samotnom prečítaní jej knihy.

Pod vedením ochranára a ekológa Ing. Juraja Žiaka sa deti dozvedeli veľa zaujímavostí o faune a flóre vo Veľkej Fatre. V záchrannej stanici v Nolčove videli rôzne druhy chránených zvierat, ktoré potrebujú starostlivosť. Svoje zážitky a vedomosti z exkurzií zviazali do spoločnej knihy "S knihou za dobrodružstvom", ktorá je vystavená v našej obecnej knižnici.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

FPU

foto 244    beseda    kniznica 1kniznica 2    1    2

3    4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiálové zabezpečenie pre futbalistov v detských kategóriách

Obci Skalité sa podarilo obstarať futbalové sety a bránky pre našich najmenších a detských futbalistov. Získali sme finančné prostriedky na obstaranie 2 ks prenosných mládežníckych bránok, 2 ks prenosných mini bránok, 21 ks futbalových setov a 1 brankárskeho setu.

V tomto prípade obec myslela najmä na našich mladších spoluobčanov, nakoľko v posledných rokoch boli športové kolektívne aktivity a ich materiálové zabezpečenie odsúvané na druhú koľaj.

Veríme, že sme i realizáciou tohto projektu prispeli k motivovaniu deti a mládeže k telesnému pohybu a aktívnemu tráveniu voľného času, keďže futbal ako kolektívny šport ponúka deťom benefity v podobe telesného i duševného rozvoja, ako aj rozvoja komunikácie a spolupatričnosti.

Podporovanú činnosť s názvom „Materiálové zabezpečenie futbalistov v detských kategóriách“ finančne podporil z dotačného programu „Regionálne dotácie“ Žilinský samosprávny kraj, ktorý poskytol dotáciu v hodnote 3 000,00 € a vlastné zdroje obce boli vo výške 600,00 €.

ŽSK

„Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj“

ŽSK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo

Podpora a rozvoj pohraničného cestovného ruchu – Poznaj svoj región

Obec Skalité v spolupráci s obcou Mosty u Jablunkova slávnostne otvorila novo-vybudovanú oddychovú zónu, altánok v lokalite Skalité - Rieky. Slávnostné otvorenie prebiehalo za účasti žiakov zo základných škôl v obci a partnerov z obce Mosty u Jablunkova. Slávnostné otvorenie bolo spojené so spoločným cyklo-turistickým pochodom a vystúpením folklórnych skupín,  ĽH Capkovci (SR) a FS Zaolzi (ČR).

Podujatie bolo realizované v rámci projektu s názvom „Podpora a rozvoj pohraničného cestovného ruchu – Poznaj svoj región“, z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. 

          1      2     3

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo

Gastrokultfest

Kultúrne dedičstvo pomaly zaniká, cieľom projektu je jeho ochrana, zachovanie a propagácia, aby naň ľudia nezabúdali a zapájali sa do spoločných aktivít na jeho rozvoj.

Projekt je zameraný na cezhraničnú spoluprácu dvoch obci. Obce Skalité a obce Mosty u Jablunkova.  Presiahnutím hraníc Slovenska a Česka vieme získať nové väzby a skúsenosti v oblasti kultúry, tradícií a spoznávania spôsobu života obyvateľov navzájom. Je to malá ukážka tradícii oboch národov, ktoré majú k sebe veľmi blízko, nielen polohou na severe, ale aj jazykom, emocionálnymi  hodnotami a kultúrnou podobnosťou.

Gastrokulfest je rozdelený do 3 hlavných podujatí. U nás v Skalitom bude prebiehať workshop „Rozhýb kosti.“ Účastníci budú spoznávať tance a ukážky z rôznych regiónov Česka a Slovenska. Podujatie bude prebiehať za účasti špecializovaných lektorov a choreografov. Každý, kto bude mať chuť naučiť sa ľudový tanec pod vedením skúseného lektora tanca sa môže zapojiť.

Ďalším podujatím u nás v obci je sympózium rezbárov. Rezbári zo Slovenska a Česka budú vyrezávať sochy z dreva v životnej veľkosti na tému ochrany kultúry a identity vlastnej pohraničiu. Drevené sochy si môžete prísť pozrieť priamo na námestie obce Skalité. Jedná zo sôch, bude po ukončení podujatia umiestnená v obci Mosty u Jablunkova.

A tretie, čiže posledné podujatie projektu GastroKultFest, bude prebiehať  na českej strane v obci Mosty u Jablunkova. Toto podujatie bude zamerané na podporu spolupráce a regionálnej identity spojené s výstavou autentických krojov a ochutnávkou tradičného jedla.

Celé podujatie na Slovenskej strane bude prebiehať na námestí obce Skalité. Vyvrcholením podujatia bude galaprogram dňa 23.7.2022 spojený s ukážkou naučeného ľudového tanca, v sprievode ľudovej hudby. A ukážka vyrezávania sôch motorovou pílou spojená s odhalením vyrezávaných drevených sôch, ktoré v sebe ukrývajú tému našich tradícii.

Dúfame, že sa Vám bude Gastrokulfest páčiť a tešíme sa na Vašu návštevu.

Všetci ste srdečne pozvaní.

pozvánka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora a rozvoj potenciálu cestovného ruchu v pohraničí

Vďaka projektu z európskeho fondu regionálneho rozvoja „Podpora a rozvoj potenciálu cestovného ruchu v pohraničí“ získala OBEC SKALITÉ ako vedúci partner v spolupráci s cezhraničným partnerom OBCOU MOSTY U JABLUNKOVA finančné prostriedky na realizáciu oddychovej zóny v časti Skalité Serafínov - Snežienka. V tento časti sa vybudoval drevený altánok s mobiliárom a obnovil sa bunker z 2. sv. vojny, kde aj na informačných tabuľach sa návštevník dozvie a informáciách z 2 sv. vojny, rozmiestnenie bunkrov v okolí, a zároveň ich môže navštíviť. 

V rámci projektu sa zrealizoval aj spoločný turistický pochod z parnerskej obce Mosty u Jablunkova do obce Skalité.

Celkové oprávnené výdavky malého projektu sú vo výške 35290,00 EUR, z ktorých finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude 29996,50 EUR (85%), z prostriedkov štátneho rozpočtu SR 3529,00 EUR (10%) a obec prispeje z vlastných zdrojov sumu 1764,50 EUR (5% z celkovej sumy).

 • Názov malého projektu: Podpora a rozvoj potenciálu cestovného ruchu v pohraničí
 • Akronym: Aktívne k susedom
 • Program spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Registrační číslo projektu: SK/FMP/6c /04/011

logo

 

 

 

Altánok Snežienka

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

llogá

Obec Skalité získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v Skalitom“ v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi obcou Skalité a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.12.2021.

Názov projektu:  Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej dopravy v Skalitom

Kód projektu v ITMS2014+: 302011ACN4

Miesto realizácie: Obec Skalité

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

NFP:  maximálne do výšky 205 595,58 EUR

Viac o projekte sa dočítate tu. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čističky vzduchu

V roku 2021 sa obci Skalité podarilo obstarať 5 ks čističiek vzduchu v hodnote 3 545 €, ktoré slúžia na čistenie a ionizáciu kontaminovaného vzduchu vo vybraných priestorov obecných inštitúcii. V tomto prípade obec myslela najmä na najmenších spoluobčanov a čističky umiestnila v priestoroch materských škôl na Kudlove (3 ks) a v Ústredí (2 ks). Čističky sú ľahko prenositeľné a v prípade potreby môžu byť umiestnené aj v iných obecných inštitúciách.

Podporovanú činnosť s názvom „Obstaranie čističiek vzduchu“ finančne podporil z dotačného programu “Regionálne dotácie“ Žilinský samosprávny kraj, ktorý poskytol dotáciu v hodnote 2 945 € a obec prispela z vlastných zdrojov 600 €.

ŽSK

„Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj“

ŽSK1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nové knižné tituly pribudli do políc Obecnej knižnice Skalité

V roku 2020 Obecná knižnica Skalité, prostredníctvom svojho zriaďovateľa – Obec Skalité, opätovne požiadala Fond na podporu umenia o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom: „Nové knihy do obecnej knižnice“. 

Zámerom predloženého projektu bolo doplniť knižničný fond o slovenskú aj zahraničnú hodnotnú a pútavú literatúru pre deti, mládež a dospelých, ako aj odbornú a regionálnu literatúru zameranú na všetky vedné odbory, pre všetky vekové kategórie, sociálne a vzdelanostné skupiny obyvateľstva.

Žiadosť bola Fondom na podporu umenia schválená a akvizícia knižných titulov bola podporená finančnou dotáciou vo výške  2 000,00 €.

FPU

123 4 5678

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva pribudol v obci Skalité drevený Betlehem

Vďaka projektu z európskeho fondu regionálneho rozvoja „Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva“ získala OBEC SKALITÉ ako vedúci partner v spolupráci s cezhraničným partnerom OBCOU MOSTY U JABLUNKOVA finančné prostriedky na realizáciu krásneho dreveného Betlehema. Autormi sú akademický sochár Jozef Mundier s dcérou Veronikou (Slovenská republika) a rezbári  Filip Lysek spolu s otcom (Česká republika), ktorí sa na jeho tvorbe podieľali.

V rámci projektu je spracovaný krátkometrážny film, ktorý propaguje slovensko-české pohraničie a výstupy z projektu. Film si môžete pozrieť v Galérii tu.  

Celkové oprávnené výdavky malého projektu sú vo výške 22545,00 EUR, z ktorých finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude 19163,25 EUR (85%), z prostriedkov štátneho rozpočtu SR 2254,50 EUR (10%) a obec prispeje z vlastných zdrojov sumu 1127,25 EUR (5% z celkovej sumy).

 • Názov malého projektu: Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva
 • Akronym: Dedičstvo
 • Program spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Registrační číslo projektu: SK/FMP/11b /03/003

logo

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Skalité v jarných mesiacoch v roku 2020 zrealizovala projekt: „Zníženie kriminality a výtržníctva v obci Skalité pomocou doplnenia kamerového systému“,

„Projekt  bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Viac o úspešnom projekte sa dočítate tu (193.17 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora rozvoja športu na rok 2019 - podprogram 2

Detské ihrisko

Vďaka Úradu vlády Slovenskej republiky Obec Skalité získala dotáciu na projekt „Detské ihrisko“. Predmetom projektu nového detského ihriska bolo zakúpenie herných prvkov: detske ihrisko

 • dvojvežová zostava s dvoma šmýkačkami, lezeckou stenou, lanovým výlezom, piškôrkami, schodíkmi a tunelom medzi vežičkami;
 • visiaca hojdačka;
 • pružinová hojdačka;
 • preklápacia hojdačka;
 • kolotoč na státie;
 • tabuľa na kreslenie.

 

Nové detské ihrisko sa nachádza pred Zdravotným strediskom a je prístupne pre verejnosť. 

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky - program "Podpora arozvoja športu na rok 2019"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový vzhľad centra obce

návrhPredstavujeme vám novú plánovanú štúdiu realizovateľnosti obnovy budovy „pekárne“ v centre obce, kde by mohol vyrásť nový priestor na oddych, prípadne obchodné priestory a samozrejme aj ďalšie nové byty. Štúdiu realizovateľnosti vypracoval pán architekt Ivan Jarina, ktorý navrhol rôzne zaujímavé objekty na Kysuciach.

Pripomienky k plánovanej štúdiirealizovateľnosti môžete zaslať na e-mail: obec@skalite.sk alebo ich môžete prísť odkomunikovať osobne na obecný úrad.

Pohľad 1, Pohľad 2, Pohľad 3, Pohľad 4, Podľad 5, Pohľad 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora rozvoja športu na rok 2019 - podprogram 4

Nákup športovej výbavy

Obec Skalité získala z Úradu vlády Slovenskej republiky dotáciu z programu "Podpora rozvoja športu na rok 2019" so zameraním na výstavbu detských ihrísk, multifunkčných ihrísk a nákupo športovej výbavy.

V rámci podprogramu 4 - Nákup športovej výbavy zakúpila športovú výbavu, ktorú môžete si pozrieť tu.

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky - program "Podpora arozvoja športu na rok 2019"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

eu        eu
Obec Skalité na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/234.

Prijímateľ: Obec Skalité
Sídlo: Skalité 598, 023 14 Skalité
IČO: 00 314 285
Kód projektu: 310011L082

Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Celkové finančné náklady: 165 098,74,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 156 845,00 EUR

Hlavným cieľom projektu je Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“) - kompostovaním. Kompostovanie je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste – pretože odpad vôbec nevznikne. BRKO vyprodukovaný v našej obci sa zužitkuje v kompostéroch zakúpených z projektu  - skompostujeme ho v mieste jeho vzniku. Hlavné dôvody kompostovania v našej obci sú environmentálne a ekonomické. Environmentálnym dôvodom je, že nevzniká komunálny odpad, ale kompostovaním vznikne hnojivo – kompost. Ekonomický dôvod je, že kompostovanie je najlacnejší spôsob nakladania s BRKO. Nie je potrebné ďalej s BRKO nakladať v zmysle zákona o odpadoch (zber, preprava a zhodnotenie v kompostárni).

Miesto realizácie projektu: Obec Skalité

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

www.op-kzp.sk

komposter  komposter 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizácia odborných prírodovedných učební v ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov

Hlavným cieľom predkladanej žiadosti je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj
kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej
orientácie a potrebami trhu práce modernizáciou fyzikálnej učebne s kapacitou 24
žiakov a biologicko-chemickej učebne s kapacitou 24 žiakov. Viac o projekte sa dočítate tu. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov č. 781  realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom "Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Skalité - Kudlov".  Viac o projekte sa dočítate tu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predchádzanie vnziku odpadu kompostovaním:                                                                          Obec Skalité na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/234. Viac o projekte sa dočítate tu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Skalité realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy. Viac o projekte sa dočítate tu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Skalité v letných mesiacoch zrealizovala projekt - Orientačná mapa obce Skalité, spolufinancovaný z dotácie z rozpočtu ŽSK pre rok 2017. Viac o úspešnom projekte sa dočítate tu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Skalité v letných mesiacoch zrealizovala projekt  - Kamerový systém v obci Skalité. „Projekt  bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“. Viac o úspešnom projekte sa dočítate tu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CROSSiGEO na hranici - projekt.

CROSSiGEO na hranici - Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020

Staré sny a nový prístrešok vo Zwardoni

„Alejou zamilovaných” ku prístrešku

Crossfit a geocaching v projekte

Deklarácia spoločných aktivít

Cross i Geo na hranici - zhodnotenie

K odstranění - DŠ

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore