Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Platné Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

VZN č.2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Skalité č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skalité - VZN č.2/2023.  Účinné od 1.5.2023.

VZN č.1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Skalité - VZN č.1/2023. Účinné od 1.5.2023

VZN č.8/2022 o podmienkach prideľovania nájomných bytov s použitím verejných prostriedkov - VZN č.8/2022. Účinné od 1.1.2023

VZN č.7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - VZN č.7/2022. Účinné od 1.1.2023

VZN č.6/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Skalité - VZN č.6/2022. Účinné od 1.1.2023, platné do 30.4.2023.

VZN č.5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité - VZN č.5/2022.  Účinné od 1.1.2023.

VZN č.4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Skalité č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skalité - VZN č.4/2022. Účinné od 1.7.2022

VZN č.3/2022 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby a o finančných príspevkoch poskytovaných neverejným poskytovateľom sociálnych služieb - VZN č.3/2022. Účinné od 1.7.2022

VZN č.2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Skalité - VZN č.2/2022. Platné do 31.12.2022

VZN č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité - VZN č.1/2022. Platné do 31.12.2022

VZN č.5/2021 o zrušení Centra voľného času, Skalité 603 - VZN č.5/2021, účinné od 1.9.2021

VZN č.2/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité - VZN č.2/2021

VZN č.1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Skalité - VZN č.1/2021

VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - VZN č.5/2020. Platné do 31.12.2022.

VZN č. 4/2020 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - VZN č.4/2020

VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skalité - VZN č.2/2020

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - VZN č.4/2019. Platné do 31.12.2022

VZN č. 4/2017 poplatok za znečistenie ovzdušia v obci Skalité - VZN č. 4/2017

VZN 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov s použitím verejných prostriedkov VZN č. 3/2017

Vzn č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb VZN č. 2/2017

Vzn č. 1/2017 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité č. 1/2011 o správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území  obce Skalité - VZN č. 1/2017

VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Skalité - VZN č. 5/2016

VZN č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Skalité - VZN č. 3/2016

VZN č. 1/2016 o určení miesta, času a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skalité  -  VZN č. 1/2016    

VZN č. 8/2008, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorázovej dávky sociálnej pomoci Obce Skalité - VZN č. 8/2008 -novelizácia č. 2/2015 tohto VZN

VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd obce Skalité -  VZN č. 1/2015 

VZN č. 2/2012 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území Obce Skalité   - VZN č. 2/2012

VZN č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území Obce Skalité - VZN č. 3/2011

Novela č.1 - VZN č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území Obce Skalité

VZN č. 6/2010 Obce Skalité o pohrebníctve - VZN č. 6/2010Novelizácia č. 1/2020 k VZN 6/2010 o pohrebníctve

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevádzkový poriadok pre pohrebiska - Skalité 2010

Novelizácia č.1/2011 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiska obce Skalité

Novelizácia č.2/2012 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiska obce Skalité

Novelizácia č.3/2019 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiska obce Skalité

Novelizácia č.4/2020 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiska obce Skalité

Novelizácia č.5/2021 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiska obce Skalité

Novelizácia č.6/2021 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiska obce Skalité

Novelizácia č.7/2023 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiska obce Skalité

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZN č. 2/2010 o organizácii miestneho referenda v Obci Skalité - VZN č. 2/2010

VZN č. 1/2010 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení Obce Skalité - VZN č. 1/2010

VZN č. 5/2009 o symboloch Obce Skalité, ich používaní a ochrane - VZN č. 5/2009

VZN č. 4/2009 o vylepovaní volebných plagátov v Obci Skalité - VZN č. 4/2009

VZN č. 3/2008 o podmienkach používania miestnych komunikácií v katastrálnom území Obce Skalité - VZN č. 3/2008

VZN č. 7/2007 Obce Skalité o verejnom poriadku - VZN č. 7/2007

VZN č. 4/1994 o ochrane a tvorbe životného prostredia - VZN č. 4/1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K odstranění - DŠ

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore