Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rozvoz potravín

rozvoz potravín pre seniorov Skalité

Rozvoz a výdaj jedla

rozvoz a výdaj jedla v Skalitom

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Interaktívna mapa

mapa

vyhľadanie spojov

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, piatok 19. 8. 2022
mierny dážď 30 °C 18 °C
mierny dážď, mierny juhozápadný vietor
vietorJZ, 4.46m/s
tlak1012hPa
vlhkosť39%
zrážky2.29mm

Dátum a čas

Dnes je piatok, 19.8.2022, 12:51:28

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 574
TÝŽDEŇ: 3903
CELKOM: 1734788

nadacia ŽSK

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obyvateľom obce

Typ: ostatné
Výzva starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obyvateľom obce 1Vážení občania, v ostatných dňoch nám bola doručená informácia z Ministerstva životného prostredia SR o zámere zaradiť veľkú časť územia našej obce do II. a IV. stupňa ochrany prírody a územia európskeho významu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu území európskeho významu.

Z dostupnej navrhovanej úpravy, s ktorou sme mali možnosť sa oboznámiť, je zrejmé, že zaradením príslušných lokalít do II. a IV. stupňa ochrany a NATURY 2000 bude do značnej miery obmedzené Vaše vlastnícke právo k pozemkom a lesom.

Vo vybraných lokalitách bude limitované vykonávanie bežných činností, akými sú na Kysuciach napríklad obhospodarovanie ornej pôdy – sadenie zemiakov, obilia, kosenie a sušenie trávy, pasenie a chov dobytka, ťažba a výsadba drevín, ale aj stavba rodinných domov.

Upozorňujeme, že ako vyplýva z mapy, ktorá bola zverejnená, ide aj o lokality nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti rodinných domov. Naviac tento návrh nekorešponduje s územným plánom obce, ani s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Už od samotného oznámenia tohto zámeru sú v zmysle zákona dotknutí vlastníci, správcovia a nájomcovia pozemkov povinní informovať o plánovaných činnostiach, ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere. Takéto činnosti môže orgán ochrany prírody obmedziť alebo zakázať.

Preto prosíme všetkých občanov, aby sa vo svojom záujme, pokiaľ tak ešte neučinili, oboznámili s priloženým zámerom, ktorý bol tiež zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce (uradna-tabula/).

Vedenie obce v tejto súvislosti spoločne s občanmi iniciovalo petíciu, ktorou žiadame o vypracovanie nového návrhu zaradenia nehnuteľností nachádzajúcich sa v našej obci do národného zoznamu území európskeho významu, avšak po zohľadnení všetkých nami navrhovaných pripomienok uvedených v petícii. V prípade súhlasu môžete do 11.9.2021 priniesť vyplnený petičný hárok osobne na sekretariát obecného úradu alebo ho vhodiť do schránky, ktorá sa nachádza na budove obecného úradu (na petičnom hárku nemusí byť plný počet podpisov). Podpis na petícii je deklaratívny, ktorým vlastníci, správcovia a nájomcovia spoločne nesúhlasia s týmto zámerom. Avšak každý občan sa musí k predmetnému návrhu vyjadriť aj samostatne!!!

Informujeme Vás tiež o tom, že ak nesúhlasíte so zaradením Vašich pozemkov, ktoré sú vyznačené na mapách, do II. a IV. stupňa ochrany prírody a  územia európskeho významu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu území európskeho významu (NATURA 2000), máte možnosť zúčastniť sa na prerokovaní, na ktorom môžete vyjadriť svoj nesúhlas (odporúčame osobnú účasť vlastníkov, správcov a nájomcov). Toto prerokovanie (o zaradení územia európskeho významu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu území európskeho významu) sa

uskutoční 13.9.2021 o 10:00 hod. v Kultúrnom dome Krásno nad Kysucou.

Každý vlastník, správca a nájomca dotknutých pozemkov sa tiež môže brániť proti navrhovanému zaradeniu a vyplývajúcich obmedzení písomnými pripomienkami. Vaše pripomienky (t.j. „Pripomienky k zaradeniu navrhovaného územia európskeho významu Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu území európskeho významu“) je potrebné zaslať na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Odporúčane osobnú účasť na prerokovaní zámeru v Krásne nad Kysucou.

Na základe požiadavky obyvateľov, obec zabezpečila dopravu autobusom na prerokovanie do Krásna nad Kysucou dňa 13.9.2021 s odchodom  od zastávky Kožákov most o 8:30 hod. Autobus bude stáť na každej autobusovej zastávke. Prosíme občanov, ktorí majú záujem o odvoz, aby sa nahlásili do piatku 10.9.2021 osobne na obecnom úrade v Skalitom, (úsek daní a poplatkov) alebo na telefónnom čísle: 0918 390 156.

V prílohe prikladáme:

 • mapy navrhovaných zmien
 • vysvetlenie obmedzení vyplývajúcich z II. a IV. stupňa ochrany prírody
 • vysvetlenie NATURA 2000
 • petičný hárok

Pevne veríme, že na základe Vašej pomoci vo forme osobnej účasti či písomných pripomienok zamedzíme prijatiu zámeru v navrhovanom rozsahu a po následnej odbornej diskusii dospejeme k spoločnej dohode o rozlohe územia našej obce, ktoré má byť zaradené do národného zoznamu území európskeho významu.

 

S úctou

PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva

Vysvetlenie stupňov ochrany, ktoré sú navrhované v našej obci

V II. stupni ochrany je zakázaný:

 • vjazd a státie s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru

 

Zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra

 • slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,
 • na miesta, ktoré orgán oprávnený na vyhlásenie chráneného územia a jeho ochranného pásma vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo, návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce,
 • ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu!

Na území, na ktorom platí II. stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:

 • umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,
 • likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov,
 • výstavbu lesných ciest a zvážnic,
 • oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
 • pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu,
 • vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
 • umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce,
 • aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha,
 • budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,
 • vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce,
 • organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených,
 • umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,
 • umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
 • použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,.
 • vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka.

 

V IV. stupni ochrany je zakázané navyše:

 • ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
 • umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu,
 • aplikovať chemické látky a hnojivá,
 • rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,
 • zbierať nerasty alebo skameneliny,
 • oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
 • umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,
 • vykonávať geologické práce,
 • umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
 • voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný pes) a poľovného psa.

Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu oprávneného na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek. Navyše sa tu vyžaduje súhlas pre niektoré činnosti, na ktoré je potrebný súhlas už v II., resp. v III. ochrannom stupni (viď vyššie body 1, 3, 9, 10, 12 a 15 v časti o II. ochrannom stupni).

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie, ktorá má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.

Územím európskeho významu sa rozumie územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými  lokalitami, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia  a ktoré sú zaradené v národnom zozname. Spoločné pravidlá a normy sú záväzné rovnako pre všetky členské štáty EÚ a sú nadradené ich jednotlivým národným zákonom.

Podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny akýkoľvek plán, program alebo projekt, ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nemožno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť , ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov (EIA) na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany  a nebolo preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia z hľadiska cieľov jeho ochrany. Uvedené na základe skúseností samospráv, obyvateľov miest a obcí na Slovensku znamená neprekonateľnú prekážku akéhokoľvek rozvoja územia miest a obcí.

 

Porušovanie územnej ochrany podľa Trestného zákona

Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha niektorý z uvedených činov

 • závažnejším spôsobom konania,
 • z osobitného motívu,
 • v značnom rozsahu,
 • v úmysle získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo
 • hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha niektorý z uvedených činov

 • ako člen nebezpečného zoskupenia,
 • vo veľkom rozsahu, alebo
 • v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.

 


Vytvorené: 8. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 9. 2021 17:59
Autor: Správce Webu